Cách Dùng Đại Từ Quan Hệ

Mệnh đề quan hệ là một trong chủ điểm quan lại trọng, cần nắm vững trong họctiếng anh. Bài bây giờ radiobalochi.org Reviewsẽ chia sẻ tới các bạn chủ đề này.

Bạn đang xem: Cách dùng đại từ quan hệ


*

Mệnh đề (Clause) là 1 phần của câu, nó gồm thể bao hàm nhiều từ xuất xắc có cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan lại hệ dùng để làm giải thích rõ rộng về danh từ đứng trước nó.
Xét lấy một ví dụ sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một trong những relative clause, nó đứng sau “the woman” và dùng làm xác định danh trường đoản cú đó.Nếu bỏ mệnh đề này ra họ vẫn gồm một câu hoàn chỉnh:The woman is my girlfriend.

Đại từ quan liêu hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm nhà ngữ, đại diện thay mặt ngôi người

I told you about the womanwho lives next door.

which

Làm nhà ngữ hoặc tân ngữ, thay mặt đại diện ngôi trang bị vật, động vậtBổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the catwhich is lying on the roof?He couldn’t readwhich surprised me.

whose

Chỉ sở hữu cho tất cả những người và vật

Do you know the boywhose mother is a nurse?

whom

Đại diện đến tân ngữ chỉ người

I was invited by the professorwhom I met at the conference.

That

Đại diện mang đến chủ ngữ chỉ người, vật, đặc biệt quan trọng trong mệnh đề quan lại hệ khẳng định (who, which vẫn đang còn thê áp dụng được)

I don’t lượt thích the tablethat stands in the kitchen.

B.Relative Clauses -Mệnh đề quan lại hệ

Mệnh đề dục tình (mệnh đề tính từ) bắt đầu bằng các đại từ quan lại hệ: who, whom, which, that, whose hay số đông trạng từ quan lại hệ: why, where, when. Mệnh đề quan liêu hệ dùng làm bổ nghĩa mang lại danh từ bỏ đứng trước nó.

I. Các đại từ quan tiền hệ


1. WHO

- quản lý từ trong mệnh đề quan liêu hệ

- sửa chữa thay thế cho danh từ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

- làm túc từ cho động từ trong mệnh đề quan lại hệ

- thay thế sửa chữa cho danh trường đoản cú chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

- cai quản từ hoặc túc từ vào mệnh đề quan hệ

- sửa chữa thay thế cho danh tự chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

- hoàn toàn có thể thay vậy cho địa chỉ của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ nam nữ quan hệ xác định

* các trường hợp hay được sử dụng “that”:

- lúc đi sau các bề ngoài so sánh nhất

- lúc đi sau những từ: only, the first, the last

- lúc danh từ đi trước bao gôm cả người và vật

- khi đi sau các đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people and places that she had visited.

* các trường phù hợp không dùng that:

- vào mệnh đề quan hệ tình dục không xác định


- sau giới từ

5. WHOSE

Dùng để chỉ cài đặt cho danh từ chỉ tín đồ hoặc vật, thường thay cho những từ: her, his, their, hoặc hiệ tượng ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

II. Các trạng từ quan liêu hệ

1. WHY: mởđầu mang lại mệnh đề quan hệ tình dục trong tiếng Anhchỉ lý do, thường cố gắng cho các for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go khổng lồ school for that reason.

→I don’t know the reason why you didn’t go lớn school.

2. WHERE: sửa chữa từ chỉ chỗ chốn, thường chũm cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The khách sạn wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.→The khách sạn at which we stayed wasn’t very clean.

Xem thêm:

3. WHEN: thay thế từ chỉ thời gian, thường cầm cố cho trường đoản cú then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: vày you still remember the day? We first met on that day.

→Do you still remember the day when we first met?→Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. →I don’t know the time when she will come back.

III.Các các loại Mệnh đề quan liêu hệ

Có hai loại mệnh đề quan lại hệ: mệnh đề quan liêu hệ xác định và mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định.

Mệnh đề quan lại hệ khẳng định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng làm xác định danh từ bỏ đứng trước nó. Mệnh đề xác định là mệnh đề cần thiết cho chân thành và ý nghĩa của câu, không tồn tại nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh trường đoản cú là danh từ bỏ không khẳng định và không cần sử dụng dấu phẩy chia cách nó với mệnh đề chính.Mệnh đề quan hệ tình dục không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung cấp thêm thông tin về một người, một đồ dùng hoặc một vụ việc đã được xác định. Mệnh đề không khẳng định là mệnh đề không nhất thiết phải tất cả trong câu, không có nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh trường đoản cú là danh từ xác định và được phân làn với mệnh đề chính bởi một hoặc hai lốt phẩy (,) hay vệt gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: nhằm biết khi nào dùng mệnh đề dục tình không xác định, ta lưu ý các điểm sau:

- khi danh từ mà lại nó vấp ngã nghĩa là một trong danh từ bỏ riêng

- lúc danh từ mà nó vấp ngã nghĩa là một trong tính từ mua (my, his, her, their)

- khi danh từ mà lại nó vấp ngã nghĩa la một danh tự đi cùng với this , that, these, those

IV. Một số lưu ý trong mệnh đề quan hệ

1. Trường hợp trong mệnh đề quan tiền hệ gồm giới từ bỏ thì giới từ hoàn toàn có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề dục tình (chỉ vận dụng với whom cùng which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Có thể dùng which thay cho cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come khổng lồ my birthday party. That makes me sad. → She can’t come lớn my birthday party, which makes me sad.

3. Ở địa chỉ túc từ, whom rất có thể được thay bằng who.

Ex: I’d lượt thích to talk lớn the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề quan hệ khẳng định , bạn cũng có thể bỏ các đại từ quan lại hệ làm cho túc từ:whom, which.


5. Những cụm từ chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … rất có thể được sử dụng trước whom, which với whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.
Mệnh đề tình dục chứa những đại từ quan hệ cai quản từ who, which, that rất có thể được rút gọn gàng thành cụm hiện tại phân tự (V-ing) hoặc quá khứ phân tự (V3/ed).

* nếu như mệnh đề quan hệ nam nữ là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút thành cụm bây giờ phân từ bỏ (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. →The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door to me are professors. →The couple living next door to lớn me are professors.

* ví như mệnh đề dục tình là mệnh đề tiêu cực thì rút thành cụm quá khứ phân từ bỏ (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. →The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề quan hệ giới tính được rút thành các động tự nguyên mẫu

Mệnh đề tình dục được rút thành các động từ bỏ nguyên chủng loại (To-infinitive) khi trước đại từ quan hệ có những cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức đối chiếu bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person lớn get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player to lớn be admired.


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man to be killed in this way.

+ The woman,whois very clever & beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman,clever & beautiful is my aunt.

4. Loại vứt đại từ quan lại hệ với to be trước một ngữ giới từ bỏ (một giới từ khởi đầu kết phù hợp với các danh trường đoản cú theo sau)


Ví dụ: